24 Stunden Rennen Gleisdorf - Vortuna II

POSDriverFahrtdauer   laptime
1 Egger Thomas 0,000
 
1.16,069
2 Egger Thomas 1.12,791
 
1.12,791
3 Egger Thomas 2.25,683
 
1.12,892
4 Egger Thomas 3.37,377
 
1.11,694
5 Egger Thomas 4.49,293
 
1.11,916
6 Egger Thomas 6.00,658
 
1.11,365
7 Egger Thomas 7.11,570
 
1.10,912
8 Egger Thomas 8.22,612
 
1.11,042
9 Egger Thomas 9.33,219
 
1.10,607
10 Egger Thomas 10.43,752
 
1.10,533
11 Egger Thomas 11.54,658
 
1.10,906
12 Egger Thomas 13.06,003
 
1.11,345
13 Egger Thomas 14.16,822
 
1.10,819
14 Egger Thomas 15.27,279
 
1.10,457
15 Egger Thomas 16.38,064
 
1.10,785
16 Egger Thomas 21.03,8474.19,2534.25,783
17 Egger Thomas 22.14,266
 
1.10,419
18 Egger Thomas 23.24,912
 
1.10,646
19 Egger Thomas 24.34,757
 
1.09,845
20 Egger Thomas 25.44,474
 
1.09,717
21 Egger Thomas 26.54,319
 
1.09,845
22 Egger Thomas 28.05,076
 
1.10,757
23 Egger Thomas 29.15,811
 
1.10,735
24 Egger Thomas 30.26,472
 
1.10,661
25 Egger Thomas 31.36,223
 
1.09,751
26 Egger Thomas 32.46,086
 
1.09,863
27 Egger Thomas 33.56,175
 
1.10,089
28 Egger Thomas 35.06,046
 
1.09,871
29 Egger Thomas 36.16,469
 
1.10,423
30 Egger Thomas 37.26,848
 
1.10,379
31 Egger Thomas 38.37,129
 
1.10,281
32 Egger Thomas 39.47,681
 
1.10,552
33 Egger Thomas 40.57,584
 
1.09,903
34 Egger Thomas 42.07,465
 
1.09,881
35 Egger Thomas 43.17,913
 
1.10,448
36 Egger Thomas 44.27,968
 
1.10,055
37 Egger Thomas 45.38,678
 
1.10,710
38 Egger Thomas 46.48,617
 
1.09,939
39 Egger Thomas 47.58,557
 
1.09,940
40 Egger Thomas 49.08,066
 
1.09,509
41 Egger Thomas 50.17,443
 
1.09,377
42 Egger Thomas 51.27,135
 
1.09,692
43 Egger Thomas 52.36,615
 
1.09,480
44 Egger Thomas 53.46,816
 
1.10,201
45 Egger Thomas 54.56,246
 
1.09,430
46 Egger Thomas 56.06,105
 
1.09,859
47 Egger Thomas 57.15,289
 
1.09,184
48 Egger Thomas 58.25,714
 
1.10,425
49 Egger Thomas 59.35,895
 
1.10,181
50 Egger Thomas 1:00.45,515
 
1.09,620
51 Egger Thomas 1:01.55,522
 
1.10,007
52 Egger Thomas 1:03.05,971
 
1.10,449
53 Egger Thomas 1:04.15,984
 
1.10,013
54 Egger Thomas 1:05.25,911
 
1.09,927
55 Egger Thomas 1:06.36,032
 
1.10,121
56 Egger Thomas 1:07.46,128
 
1.10,096
57 Egger Thomas 1:08.55,994
 
1.09,866
58 Egger Thomas 1:10.06,089
 
1.10,095
59 Egger Thomas 1:11.16,153
 
1.10,064
60 Egger Thomas 1:12.26,137
 
1.09,984
61 Egger Thomas 1:13.36,020
 
1.09,883
62 Egger Thomas 1:14.46,243
 
1.10,223
63 Egger Thomas 1:15.56,657
 
1.10,414
64 Egger Thomas 1:17.06,469
 
1.09,812
65 Egger Thomas 1:20.05,586  2.59,117
66 Egger Thomas 1:21.15,954
 
1.10,368
67 Egger Thomas 1:22.25,899
 
1.09,945
68 Egger Thomas 1:23.36,196
 
1.10,297
69 Egger Thomas 1:24.46,225
 
1.10,029
70 Egger Thomas 1:25.56,159
 
1.09,934
71 Egger Thomas 1:27.06,139
 
1.09,980
72 Egger Thomas 1:28.16,161
 
1.10,022
73 Egger Thomas 1:29.25,641
 
1.09,480
74 Egger Thomas 1:30.36,227
 
1.10,586
75 Egger Thomas 1:31.46,004
 
1.09,777
76 Egger Thomas 1:32.56,257
 
1.10,253
77 Egger Thomas 1:34.07,485
 
1.11,228
78 Gösweiner Herbert 0,0004.28,2434.34,894
79 Gösweiner Herbert 1.10,466
 
1.10,466
80 Gösweiner Herbert 2.22,524
 
1.12,058
81 Gösweiner Herbert 3.33,238
 
1.10,714
82 Gösweiner Herbert 4.43,917
 
1.10,679
83 Gösweiner Herbert 5.54,705
 
1.10,788
84 Gösweiner Herbert 7.05,529
 
1.10,824
85 Gösweiner Herbert 8.18,327
 
1.12,798
86 Gösweiner Herbert 9.28,593
 
1.10,266
87 Gösweiner Herbert 10.38,949
 
1.10,356
88 Gösweiner Herbert 11.49,166
 
1.10,217
89 Gösweiner Herbert 12.59,484
 
1.10,318
90 Gösweiner Herbert 14.09,856
 
1.10,372
91 Gösweiner Herbert 15.20,486
 
1.10,630
92 Gösweiner Herbert 16.30,796
 
1.10,310
93 Gösweiner Herbert 17.41,159
 
1.10,363
94 Gösweiner Herbert 18.50,926
 
1.09,767
95 Gösweiner Herbert 20.01,192
 
1.10,266
96 Gösweiner Herbert 21.12,491
 
1.11,299
97 Gösweiner Herbert 22.23,235
 
1.10,744
98 Gösweiner Herbert 23.34,826
 
1.11,591
99 Gösweiner Herbert 24.44,231
 
1.09,405
100 Gösweiner Herbert 25.53,859
 
1.09,628
101 Gösweiner Herbert 27.03,718
 
1.09,859
102 Gösweiner Herbert 28.13,620
 
1.09,902
103 Gösweiner Herbert 29.23,794
 
1.10,174
104 Gösweiner Herbert 30.33,584
 
1.09,790
105 Gösweiner Herbert 31.44,025
 
1.10,441
106 Gösweiner Herbert 32.54,340
 
1.10,315
107 Gösweiner Herbert 34.03,987
 
1.09,647
108 Gösweiner Herbert 35.14,473
 
1.10,486
109 Gösweiner Herbert 36.24,256
 
1.09,783
110 Gösweiner Herbert 37.34,207
 
1.09,951
111 Gösweiner Herbert 38.45,363
 
1.11,156
112 Gösweiner Herbert 39.55,925
 
1.10,562
113 Gösweiner Herbert 41.05,126
 
1.09,201
114 Gösweiner Herbert 42.14,557
 
1.09,431
115 Gösweiner Herbert 43.23,806
 
1.09,249
116 Gösweiner Herbert 44.32,899
 
1.09,093
117 Gösweiner Herbert 45.43,119
 
1.10,220
118 Gösweiner Herbert 46.53,391
 
1.10,272
119 Gösweiner Herbert 48.03,822
 
1.10,431
120 Gösweiner Herbert 49.13,842
 
1.10,020
121 Gösweiner Herbert 50.23,763
 
1.09,921
122 Gösweiner Herbert 51.33,618
 
1.09,855
123 Gösweiner Herbert 52.43,429
 
1.09,811
124 Gösweiner Herbert 53.53,239
 
1.09,810
125 Gösweiner Herbert 55.03,848
 
1.10,609
126 Gösweiner Herbert 56.13,484
 
1.09,636
127 Gösweiner Herbert 57.23,122
 
1.09,638
128 Gösweiner Herbert 58.33,028
 
1.09,906
129 Gösweiner Herbert 59.43,023
 
1.09,995
130 Gösweiner Herbert 1:00.54,061
 
1.11,038
131 Gösweiner Herbert 1:02.04,144
 
1.10,083
132 Gösweiner Herbert 1:03.14,318
 
1.10,174
133 Gösweiner Herbert 1:04.24,900
 
1.10,582
134 Gösweiner Herbert 1:05.34,664
 
1.09,764
135 Gösweiner Herbert 1:06.44,457
 
1.09,793
136 Gösweiner Herbert 1:07.54,866
 
1.10,409
137 Gösweiner Herbert 1:09.05,501
 
1.10,635
138 Gösweiner Herbert 1:10.15,654
 
1.10,153
139 Gösweiner Herbert 1:11.25,298
 
1.09,644
140 Gösweiner Herbert 1:12.35,032
 
1.09,734
141 Gösweiner Herbert 1:13.44,994
 
1.09,962
142 Gösweiner Herbert 1:14.55,693
 
1.10,699
143 Gösweiner Herbert 1:16.04,976
 
1.09,283
144 Gösweiner Herbert 1:17.18,316
 
1.13,340
145 Weissenberger Christian 0,0004.33,1564.40,933
146 Weissenberger Christian 1.13,146
 
1.13,146
147 Weissenberger Christian 2.24,846
 
1.11,700
148 Weissenberger Christian 3.35,622
 
1.10,776
149 Weissenberger Christian 4.46,626
 
1.11,004
150 Weissenberger Christian 5.57,060
 
1.10,434
151 Weissenberger Christian 7.08,911
 
1.11,851
152 Weissenberger Christian 8.19,479
 
1.10,568
153 Weissenberger Christian 9.29,451
 
1.09,972
154 Weissenberger Christian 10.39,871
 
1.10,420
155 Weissenberger Christian 11.50,638
 
1.10,767
156 Weissenberger Christian 13.00,947
 
1.10,309
157 Weissenberger Christian 14.11,573
 
1.10,626
158 Weissenberger Christian 15.22,273
 
1.10,700
159 Weissenberger Christian 16.32,403
 
1.10,130
160 Weissenberger Christian 17.42,198
 
1.09,795
161 Weissenberger Christian 18.52,369
 
1.10,171
162 Weissenberger Christian 20.02,662
 
1.10,293
163 Weissenberger Christian 21.12,437
 
1.09,775
164 Weissenberger Christian 22.24,330
 
1.11,893
165 Weissenberger Christian 23.34,573
 
1.10,243
166 Weissenberger Christian 24.44,095
 
1.09,522
167 Weissenberger Christian 25.54,364
 
1.10,269
168 Weissenberger Christian 27.04,442
 
1.10,078
169 Weissenberger Christian 28.14,003
 
1.09,561
170 Weissenberger Christian 29.24,063
 
1.10,060
171 Weissenberger Christian 30.33,960
 
1.09,897
172 Weissenberger Christian 31.43,199
 
1.09,239
173 Weissenberger Christian 32.53,289
 
1.10,090
174 Weissenberger Christian 34.03,214
 
1.09,925
175 Weissenberger Christian 35.14,058
 
1.10,844
176 Weissenberger Christian 36.25,121
 
1.11,063
177 Weissenberger Christian 37.36,114
 
1.10,993
178 Weissenberger Christian 38.46,368
 
1.10,254
179 Weissenberger Christian 39.56,600
 
1.10,232
180 Weissenberger Christian 41.07,143
 
1.10,543
181 Weissenberger Christian 42.17,298
 
1.10,155
182 Weissenberger Christian 43.27,929
 
1.10,631
183 Weissenberger Christian 44.38,505
 
1.10,576
184 Weissenberger Christian 45.48,802
 
1.10,297
185 Weissenberger Christian 46.58,891
 
1.10,089
186 Weissenberger Christian 48.09,522
 
1.10,631
187 Weissenberger Christian 49.19,181
 
1.09,659
188 Weissenberger Christian 50.28,564
 
1.09,383
189 Weissenberger Christian 51.37,886
 
1.09,322
190 Weissenberger Christian 52.47,143
 
1.09,257
191 Weissenberger Christian 53.56,280
 
1.09,137
192 Weissenberger Christian 55.05,673
 
1.09,393
193 Weissenberger Christian 56.15,756
 
1.10,083
194 Weissenberger Christian 57.26,922
 
1.11,166
195 Weissenberger Christian 58.37,494
 
1.10,572
196 Weissenberger Christian 59.48,045
 
1.10,551
197 Weissenberger Christian 1:00.57,636
 
1.09,591
198 Weissenberger Christian 1:02.06,777
 
1.09,141
199 Weissenberger Christian 1:03.17,199
 
1.10,422
200 Weissenberger Christian 1:04.27,249
 
1.10,050
201 Weissenberger Christian 1:08.48,933  4.21,684
202 Weissenberger Christian 1:10.01,312
 
1.12,379
203 Weissenberger Christian 1:11.12,547
 
1.11,235
204 Weissenberger Christian 1:12.22,967
 
1.10,420
205 Weissenberger Christian 1:13.34,288
 
1.11,321
206 Weissenberger Christian 1:14.45,584
 
1.11,296
207 Weissenberger Christian 1:15.55,613
 
1.10,029
208 Weissenberger Christian 1:17.05,692
 
1.10,079
209 Weissenberger Christian 1:18.25,891
 
1.20,199
210 Weissenberger Christian 1:20.22,228  1.56,337
211 Weissenberger Christian 1:22.07,466
 
1.45,238
212 Hofmann Dominik 0,0006.44,4827.01,762
213 Hofmann Dominik 1.22,901
 
1.22,901
214 Hofmann Dominik 2.46,474
 
1.23,573
215 Hofmann Dominik 4.09,242
 
1.22,768
216 Hofmann Dominik 5.30,991
 
1.21,749
217 Hofmann Dominik 6.53,090
 
1.22,099
218 Hofmann Dominik 8.14,836
 
1.21,746
219 Hofmann Dominik 9.35,955
 
1.21,119
220 Hofmann Dominik 10.57,102
 
1.21,147
221 Hofmann Dominik 12.17,878
 
1.20,776
222 Hofmann Dominik 13.39,935
 
1.22,057
223 Hofmann Dominik 15.02,003
 
1.22,068
224 Hofmann Dominik 16.24,653
 
1.22,650
225 Hofmann Dominik 17.46,727
 
1.22,074
226 Hofmann Dominik 19.08,362
 
1.21,635
227 Hofmann Dominik 20.32,270
 
1.23,908
228 Hofmann Dominik 21.54,406
 
1.22,136
229 Hofmann Dominik 23.16,182
 
1.21,776
230 Hofmann Dominik 24.40,838
 
1.24,656
231 Hofmann Dominik 26.03,409
 
1.22,571
232 Hofmann Dominik 33.19,1317.06,4747.15,722
233 Hofmann Dominik 34.37,623
 
1.18,492
234 Hofmann Dominik 35.55,046
 
1.17,423
235 Hofmann Dominik 37.13,186
 
1.18,140
236 Hofmann Dominik 38.32,123
 
1.18,937
237 Hofmann Dominik 39.50,610
 
1.18,487
238 Hofmann Dominik 41.08,637
 
1.18,027
239 Hofmann Dominik 42.27,055
 
1.18,418
240 Hofmann Dominik 43.46,181
 
1.19,126
241 Hofmann Dominik 45.04,647
 
1.18,466
242 Hofmann Dominik 46.22,639
 
1.17,992
243 Hofmann Dominik 47.40,717
 
1.18,078
244 Hofmann Dominik 48.59,859
 
1.19,142
245 Hofmann Dominik 50.19,011
 
1.19,152
246 Hofmann Dominik 51.39,964
 
1.20,953
247 Hofmann Dominik 52.59,069
 
1.19,105
248 Hofmann Dominik 54.17,051
 
1.17,982
249 Hofmann Dominik 55.35,293
 
1.18,242
250 Hofmann Dominik 56.53,924
 
1.18,631
251 Hofmann Dominik 58.11,735
 
1.17,811
252 Hofmann Dominik 59.29,896
 
1.18,161
253 Hofmann Dominik 1:00.50,579
 
1.20,683
254 Hofmann Dominik 1:02.09,624
 
1.19,045
255 Hofmann Dominik 1:03.28,050
 
1.18,426
256 Hofmann Dominik 1:04.45,978
 
1.17,928
257 Hofmann Dominik 1:06.04,604
 
1.18,626
258 Hofmann Dominik 1:07.22,560
 
1.17,956
259 Hofmann Dominik 1:08.41,020
 
1.18,460
260 Hofmann Dominik 1:09.59,924
 
1.18,904
261 Hofmann Dominik 1:11.18,654
 
1.18,730
262 Hofmann Dominik 1:12.36,727
 
1.18,073
263 Hofmann Dominik 1:13.55,362
 
1.18,635
264 Hofmann Dominik 1:15.14,064
 
1.18,702
265 Hofmann Dominik 1:16.32,971
 
1.18,907
266 Hofmann Dominik 1:17.51,156
 
1.18,185
267 Hofmann Dominik 1:19.09,559
 
1.18,403
268 Hofmann Dominik 1:20.29,391
 
1.19,832
269 Hofmann Dominik 1:21.47,764
 
1.18,373
270 Hofmann Dominik 1:23.06,134
 
1.18,370
271 Hofmann Dominik 1:24.25,581
 
1.19,447
272 Hofmann Dominik 1:25.45,968
 
1.20,387
273 Hofmann Dominik 1:27.04,688
 
1.18,720
274 Hofmann Dominik 1:28.23,664
 
1.18,976
275 Hofmann Dominik 1:29.42,916
 
1.19,252
276 Hofmann Dominik 1:31.02,903
 
1.19,987
277 Hofmann Dominik 1:32.21,664
 
1.18,761
278 Hofmann Dominik 1:33.40,103
 
1.18,439
279 Hofmann Dominik 1:34.58,722
 
1.18,619
280 Hofmann Dominik 1:36.16,764
 
1.18,042
281 Hofmann Dominik 1:37.35,320
 
1.18,556
282 Hofmann Dominik 1:38.54,129
 
1.18,809
283 Hofmann Dominik 1:40.13,410
 
1.19,281
284 Hofmann Dominik 1:41.33,828
 
1.20,418
285 Hofmann Dominik 1:42.55,393
 
1.21,565
286 Hofmann Dominik 1:44.13,913
 
1.18,520
287 Hofmann Dominik 1:45.32,672
 
1.18,759
288 Hofmann Dominik 1:46.51,983
 
1.19,311
289 Hofmann Dominik 1:48.11,341
 
1.19,358
290 Hofmann Dominik 1:49.29,999
 
1.18,658
291 Hofmann Dominik 1:50.48,526
 
1.18,527
292 Hofmann Dominik 1:52.07,021
 
1.18,495
293 Hofmann Dominik 1:53.25,425
 
1.18,404
294 Panholzer Manuel 0,0004.55,0945.01,066
295 Panholzer Manuel 1.21,234
 
1.21,234
296 Panholzer Manuel 2.42,983
 
1.21,749
297 Panholzer Manuel 4.03,928
 
1.20,945
298 Panholzer Manuel 5.29,069
 
1.25,141
299 Panholzer Manuel 6.49,248
 
1.20,179
300 Panholzer Manuel 8.10,602
 
1.21,354
301 Panholzer Manuel 9.33,102
 
1.22,500
302 Panholzer Manuel 10.52,893
 
1.19,791
303 Panholzer Manuel 12.13,108
 
1.20,215
304 Panholzer Manuel 13.35,686
 
1.22,578
305 Panholzer Manuel 14.57,745
 
1.22,059
306 Panholzer Manuel 16.17,910
 
1.20,165
307 Panholzer Manuel 17.38,657
 
1.20,747
308 Panholzer Manuel 18.59,592
 
1.20,935
309 Panholzer Manuel 20.19,725
 
1.20,133
310 Panholzer Manuel 21.40,499
 
1.20,774
311 Panholzer Manuel 23.00,189
 
1.19,690
312 Panholzer Manuel 24.20,567
 
1.20,378
313 Panholzer Manuel 25.40,419
 
1.19,852
314 Panholzer Manuel 27.01,949
 
1.21,530
315 Panholzer Manuel 28.21,081
 
1.19,132
316 Panholzer Manuel 29.40,752
 
1.19,671
317 Panholzer Manuel 31.06,100
 
1.25,348
318 Panholzer Manuel 32.26,030
 
1.19,930
319 Panholzer Manuel 33.48,116
 
1.22,086
320 Panholzer Manuel 35.08,116
 
1.20,000
321 Panholzer Manuel 36.27,071
 
1.18,955
322 Panholzer Manuel 37.50,396
 
1.23,325
323 Panholzer Manuel 39.10,724
 
1.20,328
324 Panholzer Manuel 40.30,267
 
1.19,543
325 Panholzer Manuel 41.50,293
 
1.20,026
326 Panholzer Manuel 43.10,106
 
1.19,813
327 Panholzer Manuel 44.30,964
 
1.20,858
328 Panholzer Manuel 45.51,891
 
1.20,927
329 Panholzer Manuel 47.14,585
 
1.22,694
330 Panholzer Manuel 49.17,320  2.02,735
331 Panholzer Manuel 52.56,722  3.39,402
332 Panholzer Manuel 1:38.05,74744.59,67645.09,025
333 Panholzer Manuel 1:39.25,096
 
1.19,349
334 Panholzer Manuel 1:40.43,917
 
1.18,821
335 Panholzer Manuel 1:42.02,359
 
1.18,442
336 Panholzer Manuel 1:43.20,469
 
1.18,110
337 Panholzer Manuel 1:44.40,587
 
1.20,118
338 Panholzer Manuel 1:45.59,195
 
1.18,608
339 Panholzer Manuel 1:47.18,169
 
1.18,974
340 Panholzer Manuel 1:52.27,586  5.09,417
341 Gigler Walter 0,0006.22,3296.31,742
342 Gigler Walter 1.22,367
 
1.22,367
343 Gigler Walter 2.45,244
 
1.22,877
344 Gigler Walter 4.09,507
 
1.24,263
345 Gigler Walter 5.31,989
 
1.22,482
346 Gigler Walter 6.54,310
 
1.22,321
347 Gigler Walter 8.16,082
 
1.21,772
348 Gigler Walter 9.40,647
 
1.24,565
349 Gigler Walter 11.06,676
 
1.26,029
350 Gigler Walter 12.27,512
 
1.20,836
351 Gigler Walter 13.49,058
 
1.21,546
352 Gigler Walter 15.11,084
 
1.22,026
353 Gigler Walter 16.34,642
 
1.23,558
354 Gigler Walter 17.56,856
 
1.22,214
355 Gigler Walter 19.18,977
 
1.22,121
356 Gigler Walter 20.41,057
 
1.22,080
357 Gigler Walter 22.03,021
 
1.21,964
358 Gigler Walter 23.24,341
 
1.21,320
359 Gigler Walter 24.46,032
 
1.21,691
360 Gigler Walter 26.06,473
 
1.20,441
361 Gigler Walter 27.28,699
 
1.22,226
362 Gigler Walter 28.50,122
 
1.21,423
363 Gigler Walter 30.11,543
 
1.21,421
364 Gigler Walter 31.33,092
 
1.21,549
365 Gigler Walter 32.54,378
 
1.21,286
366 Gigler Walter 34.15,425
 
1.21,047
367 Gigler Walter 35.37,596
 
1.22,171
368 Gigler Walter 36.58,845
 
1.21,249
369 Gigler Walter 38.21,178
 
1.22,333
370 Gigler Walter 39.42,757
 
1.21,579
371 Gigler Walter 41.04,736
 
1.21,979
372 Gigler Walter 42.25,978
 
1.21,242
373 Gigler Walter 43.47,045
 
1.21,067
374 Gigler Walter 45.08,435
 
1.21,390
375 Gigler Walter 46.29,480
 
1.21,045
376 Gigler Walter 47.50,116
 
1.20,636
377 Gigler Walter 49.11,120
 
1.21,004
378 Gigler Walter 51.04,665  1.53,545
379 Gigler Walter 55.04,2893.51,1973.59,624
380 Gigler Walter 1:04.14,0188.59,1419.09,729
381 Gigler Walter 1:05.39,273
 
1.25,255
382 Gigler Walter 1:07.03,422
 
1.24,149
383 Gigler Walter 1:08.26,535
 
1.23,113
384 Gigler Walter 1:09.50,207
 
1.23,672
385 Gigler Walter 1:11.14,778
 
1.24,571
386 Gigler Walter 1:12.40,306
 
1.25,528
387 Gigler Walter 1:14.03,615
 
1.23,309
388 Gigler Walter 1:15.28,483
 
1.24,868
389 Ritzberger Ralph 0,00028.23,49628.32,805
390 Ritzberger Ralph 1.23,524
 
1.23,524
391 Ritzberger Ralph 2.45,548
 
1.22,024
392 Ritzberger Ralph 4.10,507
 
1.24,959
393 Ritzberger Ralph 5.30,562
 
1.20,055
394 Ritzberger Ralph 6.58,436
 
1.27,874
395 Ritzberger Ralph 8.19,251
 
1.20,815
396 Ritzberger Ralph 9.39,582
 
1.20,331
397 Ritzberger Ralph 10.59,308
 
1.19,726
398 Ritzberger Ralph 12.20,233
 
1.20,925
399 Ritzberger Ralph 13.42,718
 
1.22,485
400 Ritzberger Ralph 15.07,348
 
1.24,630
401 Ritzberger Ralph 16.35,258
 
1.27,910
402 Ritzberger Ralph 17.54,625
 
1.19,367
403 Ritzberger Ralph 19.15,065
 
1.20,440
404 Ritzberger Ralph 20.34,084
 
1.19,019
405 Ritzberger Ralph 21.53,543
 
1.19,459
406 Ritzberger Ralph 23.11,751
 
1.18,208
407 Ritzberger Ralph 24.34,187
 
1.22,436
408 Ritzberger Ralph 25.52,780
 
1.18,593
409 Ritzberger Ralph 27.13,128
 
1.20,348
410 Ritzberger Ralph 28.31,867
 
1.18,739
411 Ritzberger Ralph 29.50,289
 
1.18,422
412 Ritzberger Ralph 31.11,172
 
1.20,883
413 Ritzberger Ralph 32.30,123
 
1.18,951
414 Ritzberger Ralph 33.47,834
 
1.17,711
415 Ritzberger Ralph 35.06,607
 
1.18,773
416 Ritzberger Ralph 36.24,338
 
1.17,731
417 Ritzberger Ralph 37.41,911
 
1.17,573
418 Ritzberger Ralph 39.04,734
 
1.22,823
419 Ritzberger Ralph 40.21,979
 
1.17,245
420 Ritzberger Ralph 41.39,970
 
1.17,991
421 Ritzberger Ralph 42.57,292
 
1.17,322
422 Ritzberger Ralph 44.14,809
 
1.17,517
423 Ritzberger Ralph 45.33,149
 
1.18,340
424 Ritzberger Ralph 46.50,343
 
1.17,194
425 Ritzberger Ralph 48.07,151
 
1.16,808
426 Ritzberger Ralph 49.23,974
 
1.16,823
427 Ritzberger Ralph 50.42,078
 
1.18,104
428 Ritzberger Ralph 52.01,713
 
1.19,635
429 Ritzberger Ralph 53.19,162
 
1.17,449
430 Ritzberger Ralph 54.36,575
 
1.17,413
431 Ritzberger Ralph 55.53,622
 
1.17,047
432 Ritzberger Ralph 57.11,936
 
1.18,314
433 Ritzberger Ralph 58.29,868
 
1.17,932
434 Ritzberger Ralph 59.51,804
 
1.21,936
435 Ritzberger Ralph 1:01.09,661
 
1.17,857
436 Ritzberger Ralph 1:02.27,851
 
1.18,190
437 Ritzberger Ralph 1:03.54,769
 
1.26,918
438 Ritzberger Ralph 1:05.12,685
 
1.17,916
439 Ritzberger Ralph 1:06.31,413
 
1.18,728
440 Ritzberger Ralph 1:07.50,047
 
1.18,634
441 Ritzberger Ralph 1:09.08,530
 
1.18,483
442 Ritzberger Ralph 1:10.26,909
 
1.18,379
443 Ritzberger Ralph 1:11.45,733
 
1.18,824
444 Ritzberger Ralph 1:13.08,213
 
1.22,480
445 Ritzberger Ralph 1:14.27,478
 
1.19,265
446 Hofmann Dominik 0,0004.45,57027.08,758
447 Hofmann Dominik 1.17,802
 
1.17,802
448 Hofmann Dominik 2.34,057
 
1.16,255
449 Hofmann Dominik 3.49,866
 
1.15,809
450 Hofmann Dominik 5.05,463
 
1.15,597
451 Hofmann Dominik 6.21,357
 
1.15,894
452 Hofmann Dominik 7.43,096
 
1.21,739
453 Hofmann Dominik 8.59,744
 
1.16,648
454 Hofmann Dominik 10.15,740
 
1.15,996
455 Hofmann Dominik 11.32,578
 
1.16,838
456 Hofmann Dominik 12.48,244
 
1.15,666
457 Hofmann Dominik 14.04,653
 
1.16,409
458 Hofmann Dominik 15.20,431
 
1.15,778
459 Hofmann Dominik 16.36,544
 
1.16,113
460 Hofmann Dominik 17.53,916
 
1.17,372
461 Hofmann Dominik 19.09,626
 
1.15,710
462 Hofmann Dominik 20.25,988
 
1.16,362
463 Hofmann Dominik 21.41,397
 
1.15,409
464 Hofmann Dominik 22.57,102
 
1.15,705
465 Hofmann Dominik 24.12,764
 
1.15,662
466 Hofmann Dominik 25.28,342
 
1.15,578
467 Hofmann Dominik 26.45,081
 
1.16,739
468 Hofmann Dominik 28.00,952
 
1.15,871
469 Hofmann Dominik 29.16,714
 
1.15,762
470 Hofmann Dominik 30.33,888
 
1.17,174
471 Hofmann Dominik 31.50,308
 
1.16,420
472 Hofmann Dominik 33.07,168
 
1.16,860
473 Hofmann Dominik 34.24,322
 
1.17,154
474 Hofmann Dominik 35.41,472
 
1.17,150
475 Hofmann Dominik 36.58,894
 
1.17,422
476 Hofmann Dominik 38.16,871
 
1.17,977
477 Hofmann Dominik 39.34,115
 
1.17,244
478 Hofmann Dominik 40.51,307
 
1.17,192
479 Hofmann Dominik 42.08,565
 
1.17,258
480 Hofmann Dominik 43.26,607
 
1.18,042
481 Hofmann Dominik 44.43,896
 
1.17,289
482 Hofmann Dominik 46.01,347
 
1.17,451
483 Hofmann Dominik 47.18,331
 
1.16,984
484 Hofmann Dominik 48.35,049
 
1.16,718
485 Hofmann Dominik 49.51,877
 
1.16,828
486 Hofmann Dominik 51.09,512
 
1.17,635
487 Hofmann Dominik 52.26,161
 
1.16,649
488 Hofmann Dominik 53.43,212
 
1.17,051
489 Hofmann Dominik 54.59,712
 
1.16,500
490 Hofmann Dominik 56.16,077
 
1.16,365
491 Hofmann Dominik 57.32,970
 
1.16,893
492 Hofmann Dominik 58.49,297
 
1.16,327
493 Hofmann Dominik 1:00.05,777
 
1.16,480
494 Hofmann Dominik 1:01.22,540
 
1.16,763
495 Hofmann Dominik 1:02.38,966
 
1.16,426
496 Hofmann Dominik 1:03.55,508
 
1.16,542
497 Hofmann Dominik 1:05.12,080
 
1.16,572
498 Hofmann Dominik 1:06.27,759
 
1.15,679
499 Hofmann Dominik 1:07.43,238
 
1.15,479
500 Hofmann Dominik 1:08.58,320
 
1.15,082
501 Hofmann Dominik 1:10.17,497
 
1.19,177
502 Hofmann Dominik 1:11.33,279
 
1.15,782
503 Hofmann Dominik 1:12.49,304
 
1.16,025
504 Hofmann Dominik 1:14.04,980
 
1.15,676
505 Hofmann Dominik 1:15.20,856
 
1.15,876
506 Hofmann Dominik 1:16.36,570
 
1.15,714
507 Hofmann Dominik 1:17.51,428
 
1.14,858
508 Hofmann Dominik 1:19.06,473
 
1.15,045
509 Hofmann Dominik 1:20.22,461
 
1.15,988
510 Hofmann Dominik 1:21.39,543
 
1.17,082
511 Hofmann Dominik 1:22.57,006
 
1.17,463
512 Hofmann Dominik 1:24.13,062
 
1.16,056
513 Hofmann Dominik 1:25.27,763
 
1.14,701
514 Hofmann Dominik 1:26.42,353
 
1.14,590
515 Hofmann Dominik 1:27.58,928
 
1.16,575
516 Hofmann Dominik 1:29.14,274
 
1.15,346
517 Hofmann Dominik 1:30.29,169
 
1.14,895
518 Hofmann Dominik 1:31.44,034
 
1.14,865
519 Hofmann Dominik 1:32.59,023
 
1.14,989
520 Hofmann Dominik 1:34.14,008
 
1.14,985
521 Hofmann Dominik 1:35.32,793
 
1.18,785
522 Hofmann Dominik 1:36.47,100
 
1.14,307
523 Hofmann Dominik 1:38.00,990
 
1.13,890
524 Hofmann Dominik 1:39.15,255
 
1.14,265
525 Hofmann Dominik 1:40.29,358
 
1.14,103
526 Hofmann Dominik 1:41.45,132
 
1.15,774
527 Gösweiner Herbert 0,0006.29,5806.40,230
528 Gösweiner Herbert 1.31,632
 
1.31,632
529 Gösweiner Herbert 3.03,495
 
1.31,863
530 Gösweiner Herbert 4.41,787
 
1.38,292
531 Gösweiner Herbert 6.26,482
 
1.44,695
532 Gösweiner Herbert 11.18,4964.41,9474.52,014
533 Gösweiner Herbert 12.41,229
 
1.22,733
534 Gösweiner Herbert 14.02,728
 
1.21,499
535 Gösweiner Herbert 15.23,679
 
1.20,951
536 Gösweiner Herbert 16.45,620
 
1.21,941
537 Gösweiner Herbert 18.06,114
 
1.20,494
538 Gösweiner Herbert 19.26,359
 
1.20,245
539 Gösweiner Herbert 20.46,050
 
1.19,691
540 Gösweiner Herbert 22.05,883
 
1.19,833
541 Gösweiner Herbert 23.27,494
 
1.21,611
542 Gösweiner Herbert 24.49,414
 
1.21,920
543 Gösweiner Herbert 26.10,116
 
1.20,702
544 Gösweiner Herbert 27.31,142
 
1.21,026
545 Gösweiner Herbert 28.51,896
 
1.20,754
546 Gösweiner Herbert 30.16,480
 
1.24,584
547 Gösweiner Herbert 31.43,349
 
1.26,869
548 Gösweiner Herbert 33.04,042
 
1.20,693
549 Gösweiner Herbert 34.26,221
 
1.22,179
550 Gösweiner Herbert 35.48,080
 
1.21,859
551 Gösweiner Herbert 37.10,820
 
1.22,740
552 Gösweiner Herbert 38.33,531
 
1.22,711
553 Gösweiner Herbert 39.56,894
 
1.23,363
554 Gösweiner Herbert 41.18,120
 
1.21,226
555 Gösweiner Herbert 42.41,729
 
1.23,609
556 Gösweiner Herbert 44.04,422
 
1.22,693
557 Gösweiner Herbert 45.24,979
 
1.20,557
558 Gösweiner Herbert 46.46,659
 
1.21,680
559 Gösweiner Herbert 48.08,872
 
1.22,213
560 Gösweiner Herbert 49.31,659
 
1.22,787
561 Gösweiner Herbert 50.55,096
 
1.23,437
562 Gösweiner Herbert 52.17,168
 
1.22,072
563 Gösweiner Herbert 53.41,948
 
1.24,780
564 Gösweiner Herbert 55.03,933
 
1.21,985
565 Gösweiner Herbert 56.28,489
 
1.24,556
566 Panholzer Manuel 0,0006.04,6106.15,063
567 Panholzer Manuel 1.25,611
 
1.25,611
568 Panholzer Manuel 2.51,413
 
1.25,802
569 Panholzer Manuel 4.52,610  2.01,197
570 Panholzer Manuel 6.15,906
 
1.23,296
571 Panholzer Manuel 7.39,001
 
1.23,095
572 Panholzer Manuel 9.02,141
 
1.23,140
573 Panholzer Manuel 10.25,768
 
1.23,627
574 Panholzer Manuel 11.54,875
 
1.29,107
575 Panholzer Manuel 42.18,79929.59,04730.23,924
576 Panholzer Manuel 47.58,723  5.39,924
577 Panholzer Manuel 49.33,162
 
1.34,439
578 Panholzer Manuel 50.55,853
 
1.22,691
579 Panholzer Manuel 52.19,559
 
1.23,706
580 Panholzer Manuel 53.46,695
 
1.27,136
581 Panholzer Manuel 55.10,235
 
1.23,540
582 Panholzer Manuel 56.34,684
 
1.24,449
583 Panholzer Manuel 57.57,653
 
1.22,969
584 Panholzer Manuel 59.20,190
 
1.22,537
585 Panholzer Manuel 1:00.41,666
 
1.21,476
586 Panholzer Manuel 1:02.08,828
 
1.27,162
587 Panholzer Manuel 1:03.31,332
 
1.22,504
588 Panholzer Manuel 1:04.54,412
 
1.23,080
589 Panholzer Manuel 1:06.16,586
 
1.22,174
590 Panholzer Manuel 1:07.38,745
 
1.22,159
591 Panholzer Manuel 1:08.59,569
 
1.20,824
592 Panholzer Manuel 1:10.20,491
 
1.20,922
593 Panholzer Manuel 1:11.45,369
 
1.24,878
594 Panholzer Manuel 1:13.08,032
 
1.22,663
595 Panholzer Manuel 1:14.30,151
 
1.22,119
596 Panholzer Manuel 1:15.51,539
 
1.21,388
597 Panholzer Manuel 1:17.14,036
 
1.22,497
598 Panholzer Manuel 1:18.35,604
 
1.21,568
599 Panholzer Manuel 1:19.58,089
 
1.22,485
600 Panholzer Manuel 1:21.20,330
 
1.22,241
601 Panholzer Manuel 1:22.41,932
 
1.21,602
602 Panholzer Manuel 1:24.03,552
 
1.21,620
603 Panholzer Manuel 1:25.25,801
 
1.22,249
604 Panholzer Manuel 1:26.48,096
 
1.22,295
605 Panholzer Manuel 1:28.09,559
 
1.21,463
606 Panholzer Manuel 1:29.32,047
 
1.22,488
607 Panholzer Manuel 1:30.53,423
 
1.21,376
608 Panholzer Manuel 1:32.16,647
 
1.23,224
609 Panholzer Manuel 1:33.41,480
 
1.24,833
610 Panholzer Manuel 1:35.12,192
 
1.30,712
611 Panholzer Manuel 1:36.35,084
 
1.22,892
612 Weissenberger Christian 0,0004.37,2314.48,436
613 Weissenberger Christian 1.30,031
 
1.30,031
614 Weissenberger Christian 2.59,700
 
1.29,669
615 Weissenberger Christian 4.25,540
 
1.25,840
616 Weissenberger Christian 5.48,870
 
1.23,330
617 Weissenberger Christian 7.10,978
 
1.22,108
618 Weissenberger Christian 8.37,621
 
1.26,643
619 Weissenberger Christian 10.00,904
 
1.23,283
620 Weissenberger Christian 11.24,855
 
1.23,951
621 Weissenberger Christian 12.54,417
 
1.29,562
622 Weissenberger Christian 14.18,404
 
1.23,987
623 Weissenberger Christian 15.42,104
 
1.23,700
624 Weissenberger Christian 17.04,832
 
1.22,728
625 Weissenberger Christian 18.27,993
 
1.23,161
626 Weissenberger Christian 20.32,573  2.04,580
627 Weissenberger Christian 21.56,678
 
1.24,105
628 Weissenberger Christian 23.23,634
 
1.26,956
629 Weissenberger Christian 24.46,578
 
1.22,944
630 Weissenberger Christian 26.10,537
 
1.23,959
631 Weissenberger Christian 27.46,348
 
1.35,811
632 Weissenberger Christian 29.14,496
 
1.28,148
633 Weissenberger Christian 30.37,393
 
1.22,897
634 Weissenberger Christian 32.17,881
 
1.40,488
635 Weissenberger Christian 33.41,478
 
1.23,597
636 Weissenberger Christian 35.04,606
 
1.23,128
637 Weissenberger Christian 36.28,725
 
1.24,119
638 Weissenberger Christian 37.51,419
 
1.22,694
639 Weissenberger Christian 39.13,771
 
1.22,352
640 Weissenberger Christian 40.36,448
 
1.22,677
641 Weissenberger Christian 42.03,682
 
1.27,234
642 Weissenberger Christian 43.27,421
 
1.23,739
643 Weissenberger Christian 44.49,832
 
1.22,411
644 Weissenberger Christian 46.11,638
 
1.21,806
645 Weissenberger Christian 47.33,804
 
1.22,166
646 Weissenberger Christian 48.56,840
 
1.23,036
647 Weissenberger Christian 50.20,289
 
1.23,449
648 Weissenberger Christian 51.44,250
 
1.23,961
649 Weissenberger Christian 53.06,732
 
1.22,482
650 Weissenberger Christian 54.31,042
 
1.24,310
651 Weissenberger Christian 55.52,509
 
1.21,467
652 Weissenberger Christian 58.54,275  3.01,766
653 Weissenberger Christian 1:00.17,550
 
1.23,275
654 Weissenberger Christian 1:01.40,473
 
1.22,923
655 Weissenberger Christian 1:03.06,116
 
1.25,643
656 Weissenberger Christian 1:04.35,154
 
1.29,038
657 Weissenberger Christian 1:06.04,412
 
1.29,258
658 Weissenberger Christian 1:07.27,431
 
1.23,019
659 Weissenberger Christian 1:08.58,643
 
1.31,212
660 Weissenberger Christian 1:10.24,000
 
1.25,357
661 Weissenberger Christian 1:11.47,904
 
1.23,904
662 Weissenberger Christian 1:13.09,377
 
1.21,473
663 Weissenberger Christian 1:14.31,481
 
1.22,104
664 Weissenberger Christian 1:15.53,481
 
1.22,000
665 Weissenberger Christian 1:17.26,939
 
1.33,458
666 Weissenberger Christian 1:18.49,311
 
1.22,372
667 Weissenberger Christian 1:20.11,789
 
1.22,478
668 Weissenberger Christian 1:21.34,041
 
1.22,252
669 Weissenberger Christian 1:22.55,183
 
1.21,142
670 Weissenberger Christian 1:24.16,789
 
1.21,606
671 Weissenberger Christian 1:25.45,321
 
1.28,532
672 Weissenberger Christian 1:27.06,969
 
1.21,648
673 Weissenberger Christian 1:32.30,960  5.23,991
674 Gigler Walter 0,0006.01,4356.10,004
675 Gigler Walter 1.26,018
 
1.26,018
676 Gigler Walter 2.52,726
 
1.26,708
677 Gigler Walter 4.19,135
 
1.26,409
678 Gigler Walter 5.52,947
 
1.33,812
679 Gigler Walter 7.19,288
 
1.26,341
680 Gigler Walter 8.43,802
 
1.24,514
681 Gigler Walter 10.07,998
 
1.24,196
682 Gigler Walter 11.33,011
 
1.25,013
683 Gigler Walter 12.55,677
 
1.22,666
684 Gigler Walter 14.17,027
 
1.21,350
685 Gigler Walter 15.39,557
 
1.22,530
686 Gigler Walter 17.02,353
 
1.22,796
687 Gigler Walter 18.24,516
 
1.22,163
688 Gigler Walter 22.55,4954.24,0684.30,979
689 Gigler Walter 24.17,505
 
1.22,010
690 Gigler Walter 25.39,680
 
1.22,175
691 Gigler Walter 27.01,861
 
1.22,181
692 Gigler Walter 28.24,276
 
1.22,415
693 Gigler Walter 29.45,516
 
1.21,240
694 Gigler Walter 31.06,984
 
1.21,468
695 Gigler Walter 32.27,753
 
1.20,769
696 Gigler Walter 33.47,935
 
1.20,182
697 Gigler Walter 35.08,373
 
1.20,438
698 Gigler Walter 36.29,229
 
1.20,856
699 Gigler Walter 37.50,128
 
1.20,899
700 Gigler Walter 39.44,072  1.53,944
701 Gigler Walter 41.06,746
 
1.22,674
702 Gigler Walter 42.28,837
 
1.22,091
703 Gigler Walter 43.50,301
 
1.21,464
704 Gigler Walter 45.11,158
 
1.20,857
705 Gigler Walter 46.32,993
 
1.21,835
706 Gigler Walter 47.55,462
 
1.22,469
707 Gigler Walter 49.17,916
 
1.22,454
708 Gigler Walter 50.39,581
 
1.21,665
709 Gigler Walter 52.00,420
 
1.20,839
710 Gigler Walter 53.22,992
 
1.22,572
711 Gigler Walter 54.44,239
 
1.21,247
712 Gigler Walter 56.05,578
 
1.21,339
713 Gigler Walter 57.27,149
 
1.21,571
714 Gigler Walter 58.49,689
 
1.22,540
715 Gigler Walter 1:00.11,026
 
1.21,337
716 Gigler Walter 1:01.34,720
 
1.23,694
717 Gigler Walter 1:02.59,336
 
1.24,616
718 Gigler Walter 1:04.22,956
 
1.23,620
719 Gigler Walter 1:05.46,459
 
1.23,503
720 Gigler Walter 1:07.09,685
 
1.23,226
721 Gigler Walter 1:08.32,147
 
1.22,462
722 Gigler Walter 1:09.55,124
 
1.22,977
723 Gigler Walter 1:11.20,298
 
1.25,174
724 Gigler Walter 1:12.44,458
 
1.24,160
725 Gigler Walter 1:14.07,378
 
1.22,920
726 Gigler Walter 1:15.30,436
 
1.23,058
727 Gigler Walter 1:16.53,999
 
1.23,563
728 Gigler Walter 1:18.17,591
 
1.23,592
729 Gigler Walter 1:19.40,982
 
1.23,391
730 Gigler Walter 1:21.04,050
 
1.23,068
731 Gigler Walter 1:22.26,606
 
1.22,556
732 Gigler Walter 1:23.49,728
 
1.23,122
733 Gigler Walter 1:25.13,558
 
1.23,830
734 Gigler Walter 1:26.40,558
 
1.27,000
735 Gösweiner Herbert 0,0008.08,7328.17,132
736 Gösweiner Herbert 1.20,527
 
1.20,527
737 Gösweiner Herbert 2.42,091
 
1.21,564
738 Gösweiner Herbert 4.02,123
 
1.20,032
739 Gösweiner Herbert 5.21,957
 
1.19,834
740 Gösweiner Herbert 6.41,274
 
1.19,317
741 Gösweiner Herbert 8.00,635
 
1.19,361
742 Gösweiner Herbert 9.19,561
 
1.18,926
743 Gösweiner Herbert 10.38,556
 
1.18,995
744 Gösweiner Herbert 11.58,174
 
1.19,618
745 Gösweiner Herbert 13.16,733
 
1.18,559
746 Gösweiner Herbert 14.36,354
 
1.19,621
747 Gösweiner Herbert 15.54,196
 
1.17,842
748 Gösweiner Herbert 17.12,822
 
1.18,626
749 Gösweiner Herbert 18.30,311
 
1.17,489
750 Gösweiner Herbert 19.47,605
 
1.17,294
751 Gösweiner Herbert 21.04,804
 
1.17,199
752 Gösweiner Herbert 22.21,899
 
1.17,095
753 Gösweiner Herbert 23.38,567
 
1.16,668
754 Gösweiner Herbert 24.57,213
 
1.18,646
755 Gösweiner Herbert 26.14,695
 
1.17,482
756 Gösweiner Herbert 27.31,255
 
1.16,560
757 Gösweiner Herbert 28.47,603
 
1.16,348
758 Gösweiner Herbert 30.04,385
 
1.16,782
759 Gösweiner Herbert 31.20,202
 
1.15,817
760 Gösweiner Herbert 32.36,632
 
1.16,430
761 Gösweiner Herbert 35.02,998  2.26,366
762 Gösweiner Herbert 36.19,858
 
1.16,860
763 Gösweiner Herbert 37.36,634
 
1.16,776
764 Gösweiner Herbert 38.55,718
 
1.19,084
765 Gösweiner Herbert 40.12,715
 
1.16,997
766 Gösweiner Herbert 44.36,0804.17,6694.23,365
767 Gösweiner Herbert 45.51,624
 
1.15,544
768 Gösweiner Herbert 47.07,323
 
1.15,699
769 Gösweiner Herbert 48.23,560
 
1.16,237
770 Gösweiner Herbert 49.40,041
 
1.16,481
771 Gösweiner Herbert 50.55,165
 
1.15,124
772 Gösweiner Herbert 52.10,232
 
1.15,067
773 Gösweiner Herbert 53.25,788
 
1.15,556
774 Gösweiner Herbert 54.40,827
 
1.15,039
775 Gösweiner Herbert 55.55,786
 
1.14,959
776 Gösweiner Herbert 57.10,876
 
1.15,090
777 Gösweiner Herbert 58.25,275
 
1.14,399
778 Gösweiner Herbert 59.40,995
 
1.15,720
779 Gösweiner Herbert 1:00.55,635
 
1.14,640
780 Gösweiner Herbert 1:02.09,863
 
1.14,228
781 Gösweiner Herbert 1:03.24,802
 
1.14,939
782 Gösweiner Herbert 1:04.39,472
 
1.14,670
783 Gösweiner Herbert 1:05.53,628
 
1.14,156
784 Gösweiner Herbert 1:07.08,677
 
1.15,049
785 Gösweiner Herbert 1:08.22,983
 
1.14,306
786 Gösweiner Herbert 1:09.36,995
 
1.14,012
787 Gösweiner Herbert 1:10.51,417
 
1.14,422
788 Gösweiner Herbert 1:12.06,094
 
1.14,677
789 Gösweiner Herbert 1:13.20,369
 
1.14,275
790 Gösweiner Herbert 1:14.34,362
 
1.13,993
791 Gösweiner Herbert 1:15.47,716
 
1.13,354
792 Gösweiner Herbert 1:17.03,325
 
1.15,609
793 Gösweiner Herbert 1:18.16,569
 
1.13,244
794 Gösweiner Herbert 1:19.30,019
 
1.13,450
795 Gösweiner Herbert 1:20.43,603
 
1.13,584
796 Gösweiner Herbert 1:21.57,891
 
1.14,288
797 Gösweiner Herbert 1:23.11,913
 
1.14,022
798 Gösweiner Herbert 1:24.27,188
 
1.15,275
799 Gösweiner Herbert 1:25.41,132
 
1.13,944
800 Gösweiner Herbert 1:26.56,464
 
1.15,332
801 Gösweiner Herbert 1:28.10,405
 
1.13,941
802 Gösweiner Herbert 1:29.24,103
 
1.13,698
803 Gösweiner Herbert 1:30.37,395
 
1.13,292
804 Gösweiner Herbert 1:31.50,558
 
1.13,163
805 Gösweiner Herbert 1:33.05,208
 
1.14,650
806 Gösweiner Herbert 1:34.17,668
 
1.12,460
807 Gösweiner Herbert 1:35.29,739
 
1.12,071
808 Gösweiner Herbert 1:36.42,598
 
1.12,859
809 Hofmann Dominik 0,0007.13,4557.19,917
810 Hofmann Dominik 1.18,915
 
1.18,915
811 Hofmann Dominik 2.36,400
 
1.17,485
812 Hofmann Dominik 3.52,617
 
1.16,217
813 Hofmann Dominik 5.10,726
 
1.18,109
814 Hofmann Dominik 6.23,455
 
1.12,729
815 Hofmann Dominik 7.35,709
 
1.12,254
816 Hofmann Dominik 8.49,473
 
1.13,764
817 Hofmann Dominik 10.02,927
 
1.13,454
818 Hofmann Dominik 11.15,950
 
1.13,023
819 Hofmann Dominik 12.28,558
 
1.12,608
820 Hofmann Dominik 13.45,688
 
1.17,130
821 Hofmann Dominik 14.58,944
 
1.13,256
822 Hofmann Dominik 16.12,662
 
1.13,718
823 Hofmann Dominik 17.28,610
 
1.15,948
824 Hofmann Dominik 18.43,402
 
1.14,792
825 Hofmann Dominik 19.57,483
 
1.14,081
826 Hofmann Dominik 21.11,945
 
1.14,462
827 Hofmann Dominik 22.26,353
 
1.14,408
828 Hofmann Dominik 23.43,320
 
1.16,967
829 Hofmann Dominik 24.57,675
 
1.14,355
830 Hofmann Dominik 26.13,433
 
1.15,758
831 Hofmann Dominik 27.30,279
 
1.16,846
832 Hofmann Dominik 28.46,202
 
1.15,923
833 Hofmann Dominik 30.04,124
 
1.17,922
834 Hofmann Dominik 31.20,614
 
1.16,490
835 Hofmann Dominik 32.39,004
 
1.18,390
836 Hofmann Dominik 33.57,004
 
1.18,000
837 Hofmann Dominik 35.20,846
 
1.23,842
838 Hofmann Dominik 36.44,036
 
1.23,190
839 Hofmann Dominik 38.10,162
 
1.26,126
840 Hofmann Dominik 39.34,739
 
1.24,577
841 Hofmann Dominik 41.00,633
 
1.25,894
842 Hofmann Dominik 58.08,04016.55,41617.07,407
843 Hofmann Dominik 59.33,163
 
1.25,123
844 Hofmann Dominik 1:00.58,978
 
1.25,815
845 Hofmann Dominik 1:02.23,532
 
1.24,554
846 Egger Thomas 0,00010.35,50610.46,951
847 Egger Thomas 1.15,643
 
1.15,643
848 Egger Thomas 2.29,417
 
1.13,774
849 Egger Thomas 3.42,608
 
1.13,191
850 Egger Thomas 4.56,306
 
1.13,698
851 Egger Thomas 6.07,804
 
1.11,498
852 Egger Thomas 7.21,334
 
1.13,530
853 Egger Thomas 8.33,133
 
1.11,799
854 Egger Thomas 9.44,053
 
1.10,920
855 Egger Thomas 10.55,917
 
1.11,864
856 Egger Thomas 12.07,659
 
1.11,742
857 Egger Thomas 13.19,775
 
1.12,116
858 Egger Thomas 14.30,969
 
1.11,194
859 Egger Thomas 15.42,098
 
1.11,129
860 Egger Thomas 16.53,153
 
1.11,055
861 Egger Thomas 18.04,778
 
1.11,625
862 Egger Thomas 19.15,898
 
1.11,120
863 Egger Thomas 20.26,707
 
1.10,809
864 Egger Thomas 21.38,114
 
1.11,407
865 Egger Thomas 22.48,595
 
1.10,481
866 Egger Thomas 24.00,681
 
1.12,086
867 Egger Thomas 25.11,506
 
1.10,825
868 Egger Thomas 26.22,705
 
1.11,199
869 Egger Thomas 27.34,968
 
1.12,263
870 Egger Thomas 28.45,794
 
1.10,826
871 Egger Thomas 29.56,609
 
1.10,815
872 Egger Thomas 31.07,929
 
1.11,320
873 Egger Thomas 32.18,610
 
1.10,681
874 Egger Thomas 33.29,956
 
1.11,346
875 Egger Thomas 34.39,861
 
1.09,905
876 Egger Thomas 35.50,381
 
1.10,520
877 Egger Thomas 37.00,872
 
1.10,491
878 Egger Thomas 38.12,920
 
1.12,048
879 Egger Thomas 39.27,386
 
1.14,466
880 Egger Thomas 40.39,928
 
1.12,542
881 Egger Thomas 41.51,699
 
1.11,771
882 Egger Thomas 43.03,078
 
1.11,379
883 Egger Thomas 44.14,145
 
1.11,067
884 Egger Thomas 45.25,720
 
1.11,575
885 Egger Thomas 46.38,743
 
1.13,023
886 Egger Thomas 47.49,859
 
1.11,116
887 Egger Thomas 49.00,992
 
1.11,133
888 Egger Thomas 50.12,358
 
1.11,366
889 Egger Thomas 51.23,728
 
1.11,370
890 Egger Thomas 52.34,787
 
1.11,059
891 Egger Thomas 53.46,214
 
1.11,427
892 Egger Thomas 54.57,069
 
1.10,855
893 Egger Thomas 56.08,336
 
1.11,267
894 Egger Thomas 57.19,684
 
1.11,348
895 Egger Thomas 58.30,920
 
1.11,236
896 Egger Thomas 59.42,305
 
1.11,385
897 Egger Thomas 1:00.54,046
 
1.11,741
898 Egger Thomas 1:02.05,237
 
1.11,191
899 Egger Thomas 1:03.17,936
 
1.12,699
900 Egger Thomas 1:04.28,950
 
1.11,014
901 Egger Thomas 1:05.40,877
 
1.11,927
902 Egger Thomas 1:06.52,753
 
1.11,876
903 Egger Thomas 1:08.04,252
 
1.11,499
904 Egger Thomas 1:09.16,232
 
1.11,980
905 Egger Thomas 1:10.28,015
 
1.11,783
906 Egger Thomas 1:11.38,697
 
1.10,682
907 Egger Thomas 1:12.49,429
 
1.10,732
908 Egger Thomas 1:14.00,797
 
1.11,368
909 Egger Thomas 1:15.12,158
 
1.11,361
910 Egger Thomas 1:16.22,856
 
1.10,698
911 Egger Thomas 1:17.33,157
 
1.10,301
912 Egger Thomas 1:18.43,831
 
1.10,674
913 Egger Thomas 1:19.54,562
 
1.10,731
914 Egger Thomas 1:21.05,238
 
1.10,676
915 Egger Thomas 1:22.15,886
 
1.10,648
916 Egger Thomas 1:23.26,695
 
1.10,809
Boxenstops: 24 3:58.56